ISLANDS IN THE STREAM

 

Choreograaf: Karen Jones

Type dans:  Four wall linedance

Niveau :  Intermediate

Tellen :  32

Muziek: “Islands in the stream”

 -Kenny Rogers & Dolly Parton

 

SIDE, BACK ROCK, SIDE SHUFLE, CROSS,

FULL TURN RIGHT, SIDE SHUFFLE

1 LV stap links opzij

2 RV stap achter

3 LV stap op de plaats

4 RV stap rechts opzij

& LV stap naast RV

5 RV stap rechts opzij

 

6 LV kruis voor RV

7 RV+LV hele draai rechtsom, gewicht eindigt op RV

8 LV stap links opzij

& RV stap naast LV

9 LV stap links opzij

 

BACK ROCK,KICK BALL CROSS,        

SIDE ROCK, RIGHT SAILORSTEP,

LEFT SAILORSTEP WITH 1/4TURN  

10 RV stap achter

11 LV stap op de plaats

12 RV schop schuin voor

& RV stap achter op de bal van de voet

13 LV kruis voor RV

14 RV rechts opzij

15 LV stap op de plaats

 

16 RV kruis achter LV

& LV stap links opzij

17 RV klein stapje rechts opzij

18 LV kruis achter RV

& RV stap ¼ linksom gedraaid rechts opzij

19 LV stap naast RV

 

SHUFFLE, 1/2PIVOT TURN RIGHT,

HOLD, ROCK BACK, RECOVER

20 RV stap voor

& LV stap naast RV

21 RV stap voor

22 RV draai op bal van de voet ½ rechtsom

 verplaats na de draai gewicht op LV

23 Rust

24 RV stap achter

25 LV stap op de plaats

 

PRISSY WALKS, REVERSE SAILORSTEP,

SYNCOPATED JAZZBOX

26 RV kruis over LV,

27 LV kruis over RV

28 RV kruis over LV

& LV stap links opzij op bal van de voet

29 RV klein stapje rechts opzij

30 LV kruis voor RV

31 RV stap achter

& LV stap achter, iets verder dan RV

32 RV kruis voor LV

 

Dans begint opnieuw

 

 

 

The Desperado’s

country line dance club